BHP pracowników biurowych

Nowe przepisy Kodeksu pracy dają możliwość odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych BHP pracownikom administracyjno-biurowym. Jedną z przesłanek, które to umożliwiają są dane wynikające z oceny ryzyka. Istnieje duża szansa, że ocena bieżąca, jak jej aktualizacja dostarczą informacji pozwalających na takie zwolnienie ze szkoleń okresowych. Co jednak należy mieć na uwadze w takim przypadku?

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przepisem Kodeksu pracy, szkolenie okresowe pracownika administracyjno-biurowego nie jest wymagane  w przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów
o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy, wynika, że jest to konieczne.

Aby zatem mówić, o możliwości nie zapewnienia pracownikom szkoleń okresowych, muszą być łącznie spełnione trzy przesłanki:

  1. Pracownik musi należeć do grupy pracowników administracyjno-biurowych,
  2. Przeważająca część zakładu musi mieć ustaloną nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym,
  3. Ocena ryzyka musi uzasadniać brak konieczności kierowania pracowników na szkolenia okresowe.

Zaliczenie pracownika do stanowisk pracy, w ramach których realizowana jest praca administracyjno-biurowa w typowych przypadkach nie powoduje większych wątpliwości, choć oczywiście nie można ich wykluczyć.

Ustalanie kategorii ryzyka odbywa się na podstawie wzorów zawartych w przepisach.

Grupy działalności, które zostały objęte zwolnieniem przedstawiono w poniższej tabeli

Lp. Grupy działalności Kod PKD Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1. Produkcja odzieży C-14 3 0,93
2. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
3. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
4. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
6. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
8. Transport lotniczy H-51 2 0,67
9. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
10. Informacja i komunikacja J 2 0,67
11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
12. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
13. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
14. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
15. Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
16. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
17. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
18. Edukacja P 3 0,93
19. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
20. Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67

Wątpliwości mogą pojawić się natomiast w kontekście oceny ryzyka zawodowego, szczególnie uwzględniając fakt braku jednoznacznej, wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, metody przeprowadzania oceny ryzyka, która dawałaby bezsporne argumenty, iż zapewnianie szkoleń okresowych nie jest konieczne.

Co więcej, jedna ocena ryzyka zawodowego nie oznacza stałego zwolnienia
ze szkoleń okresowych BHP pracownika administracyjno-biurowego.

Raz przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy pracowników zaliczanych do administracyjno-biurowych nie daje podstaw, aby przyjąć, że pracodawca przez cały okres prowadzenia działalności będzie zwolniony
z obowiązku zapewnienia im szkoleń okresowych. Wynika to z tego, że ocena ryzyka to nie jednorazowy epizod, a nieustanny proces sprowadzający się do obowiązku jej aktualizowania.

Nie można zatem wykluczyć, że pracodawca zwolniony początkowo z obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych pracownikom administracyjno-biurowym będzie tym obowiązkiem zwolniony, w sytuacji gdy w wyniku aktualizacji oceny ryzyka pojawią się argumenty przemawiające za zasadnością zapewniania tych szkoleń – w ramach szeroko rozumianych wniosków profilaktycznych.

Inspektor pracy skrupulatnie może sprawdzać ocenę ryzyka zawodowego pracowników administracyjno-biurowych w celu ustalenia podstaw zwolnienia ze szkolenia bhp.

Jak wiadomo zarówno szkolenia bhp, jak również problematyka związana z oceną ryzyka zawodowego znajduje się pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Należy się spodziewać, że inspektorzy ze szczególną wnikliwością będą przyglądać się odstępstwom w zakresie szkoleń okresowych w zakresie spełniania przez pracodawców wszystkich trzech przesłanek umożliwiających zwolnienie ze szkoleń okresowych bhp.

Szczególnie duże pole manewru dla inspektorów daje problematyka związana z oceną ryzyka zawodowego. Inspektor będzie mógł mieć bowiem zupełnie inny pogląd
w kwestii zwolnienia pracowników ze szkoleń okresowych po dokonaniu analizy dokumentacji oceny ryzyka.

REASUMUJĄC

Należy zadać sobie pytanie czy w praktyce faktycznie zmiany te oznaczają uproszczenia dla przedsiębiorców? Czy może efekty tych zmian przysparzają  pracodawcom więcej problemów niż to było przed ich dokonaniem.

W tej sytuacji kontynuacja szkoleń pracowników administracyjno-biurowych wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem zważywszy na porównanie stosunkowo niskiego kosztu takiego szkolenia z mandatami na jakie narażeni są pracodawcy w przypadku błędnej interpretacji możliwości zwolnienia ze szkolenia okresowego.

Inne posty

Skomentuj